Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

 

Seznam přijatých uchazečů bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy, nástěnce školy v ulici Jemnická.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou, pokud budete mít zájem vyzvednout si rozhodnutí osobně, volejte na číslo 384 420 451.

 

Potvrzení nástupu na školu - odevzdání zápisového lístku

Pořadí uchazečů stanoví ředitel na základě hodnocení výsledků vzdělávání uchazeče v předchozím vzdělávání a na základě dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče dle kritérií zveřejněných na úřední desce školy a webových stránkách školy do 31. ledna 2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, ostatní o něj musí požádat krajský úřad.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve na ředitelství školy osobně nebo telefonicky na čísle 384 420 451.

 

Možnost pro nepřijaté uchazeče - podání odvolání

Neúspěšní uchazeči obdrží písemně nebo osobně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu; pro možnost odvolání prosím kontaktujte ředitelství na čísle 384 420 451 nebo se dostavte osobně na ředitelství školy nám. Republiky 86, 380 01 Dačice

Rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

Písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Další kola přijímacího řízení

V dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek.

Termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy.