Historie školy

Naše škola má stodvacetiletou historii - byla založena v roce 1896 z iniciativy c.k. okresního soudce Bedřicha Kancnýře z Dačic jako Zimní hospodářská škola. Založil ji okresní hospodářsko - lesnický spolek a svědčí o snaze rolníků té doby o odborné zemědělské vzdělání. Bylo rozhodnuto, že se bude vyučovat v českém jazyce. První školní rok byl slavnostně zahájen 1.října 1896 ve dvou pronajatých místnostech městského pivovaru. Koncem června roku 1897 se přikročilo ke stavbě školní budovy. 11. září 1898 byla nová školní budova slavnostně otevřena a předána prvnímu řediteli školy Josefu Plockovi.

stará budova školyNahlédněme do činnosti Zemské odborné hospodářské školy v Dačicích ve 20. letech minulého století.Učitelský sbor tvořilo 6 vyučujících. Ti vzdělávali chlapce a dívky ve dvou ročnících. Počty žáků byly například ve školním roce 1924 - 25 následující:17 posluchačů v 1. ročníku a 14 ve druhém. Teoretické vyučování bylo doplňováno exkursemi a praktickým výcvikem: ručními pracemi v mechanické dílně, praktickým zaměstnáváním na školní zahradě a pokusném poli. K hospodářství školy tehdy patřily též chlévy s kolnou.

V letech 1896 - 1945 získalo na zemědělské škole odborné vzdělání 446 absolventů. Od roku 1945 - 1970 to bylo již 2008 absolventů. V té době škola připravovala učně ve třech základních oborech: zemědělec - mechanizátor,  pěstitel - mechanizátor,  mechanizátor - traktorista - opravář.

Dívky v ZOU získávaly potřebné znalosti a dovednosti z vaření, šití, vedení domácnosti. V roce 1979 byla při učilišti zřízena dvouletá střední škola pro pracující. Otevřelo se tak nástavbové studium a ZOU se stalo druhou školou v Dačicích, která od té doby poskztuje možnost získat úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Největší rozvoj ZOU začal na začátku 80. let minulého století, kdy byla zahájena rozsáhlá výstavba nových školních budov (vybudování komplexu dílen, postavena nová budova školy na Jemnické ulici, garáže, tělocvična, přestavba domova mládeže) a dalších potřebných zařízení školy. Po listopadu 1989 se učiliště přizpůsobilo novým podmínkám - zavádí nové učební předměty, vytváří nové učební a studijní obory nejen pro zemědělství a zemědělské služby, rozšiřuje spektrum podniků, kde žáci a studenti vykonávají praxi.

arrow_forwardDalší stránky v nabídce o škole