Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání

Název projektu: "Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání"

reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001958

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na Středním odborném učilišti zemědělském a služeb Dačice v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem prostřednictvím pořízení nového strojního a mechanizačního vybavení pro odborný výcvik na SOUZaS Dačice a dále pořízením moderního vybavení dvou učeben pro jazykové vzdělávání a dále pro přírodovědné vzdělávání.

V rámci projektu dojde ke zlepšení infrastruktury školského zařízení, které se zabývá středním odborným vzděláváním. Projekt je zaměřen na pořízení vybavení pro technické, přírodovědné a jazykové vzdělávání pro zajištění rozvoje všech klíčových kompetencí stanovených výzvou za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, potřeby sladění nabídky a poptávky na trhu práce, navázání spolupráce se školami a zaměstnavatelem a úpravy zeleně.

Bylo pořízeno moderní vybavení pro odborný výcvik a výuku jazyků a přírodních věd žáků SOUZaS Dačice, konkrétně: dílen pro odborný výcvik - autoopravárenství, svařování, stavebnictví, ruční obrábění kovů, dále pořízení mechanizačních prostředků pro polní práce v zemědělství a výuku autoškoly a vybavení učeben pro výuku matematiky přírodovědné a jazykové učebny.

Realizace projektu: červenec 2016 až březen 2018

Plánované celkové náklady: 7 520 000 Kč