Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012564 Modernizace prostor a vybavení SOU zemědělského a služeb Dačice

V e spolupráci s MAS Česká Kanada se naše škola zapojila do projektu finanacovaného z IROP

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012564

Modernizace prostor a vybavení SOU zemědělského a služeb Dačice

Cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na Středním odborném učilišti zemědělském a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, v souladu se SC 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt byl zaměřen na pořízení vybavení pro technické, přírodovědné a jazykové vzdělávání pro zajištění rozvoje všech klíčových kompetencí stanovených výzvou za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, potřeby sladění nabídky a poptávky na trhu práce.

Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením nového vybavení pro odborný výcvik na SOUZaS Dačice a dále pořízením vybavení učebny pro přírodovědné vzdělávání a vybavením moderní technikou pro zvýšení kvality výuky cizích jazyků. Aktivitou plánovaného projektu je pořízení vybavení dílen a učeben, v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS Česká Kanada.

Zahájení projektu: 27.03.2019

Ukončení projektu: 17.12.2020

Plánované celkové výdaje: 4 000 000Kč

Tento projekt byl podpořen v rámci 7.výzvy MAS Česká Kanada-IROP- Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol Integrované strategie CLLD_15_01_239 Pro lepší život na venkově.